به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: عبوری از دریا و شبنم
نویسنده: پرتو نادری
شمارگان:۵٠٠

صفحه آرا: صبور لیزر کمپوزینگ
طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست ١٣٨٢

جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند