برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: دهان خون آلودِ آزادی
شاعر: پرتو نادری
ناشر: محمد ابراهیم

شمارگان: ٣٠٠٠
برگ آرایی: حمید نور
طرح روی جلد: وحیدالله عباسی
چاپ: دور نخست، ١٣٨۴