به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: پنجره های رو به رو
نویسنده: پرتو نادری
شمارگان: ١٠٠٠

صفحه آرا: حسین موسوی
طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست دلو ١٣٨٨

جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند