به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: پـروازِ آخـرین
نویسنده: پرتو نادری
شمارگان: ١٠٠٠

طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست، اسد ١٣٩٠
جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند