به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  

درنگی بر شگردهای پرتو نادری در « سرود فتح »
پرتو نادری، از نسل سوم شاعران نوپرداز در افغانستان است که در شهر هزار رنگ شعر، کلاسیک‏‏ هایش پخته و ویراسته، نیمایی‌هایش مشحون از زیبایی و سچگی می‌باشد و تصویرهایش نشان‏گر حالات زمانش. شعر سپید پرتو نادری معجونی از شیرینی و تلخی است؛ تلخی‏ای که از گزندگی لحن آمیخته به طنز آن ناشی می‌شود و از جوشن هفت جوش رویین‏تنان می‌گذرد... ادامه

پرتو نادری چهرۀ شاخص شعر منثور

پرتو نادری یکی از شعرای رسالت بر دوش افغانستان است. وی از جملۀ روشنفکرانیست  که طی سه دهه جنگ و مبارزه در افغانستان هرگز سنگر مقاومت و وجدان بیدار جامعه را رها ننموده است. پرتو در شعر آزاد به ویژه شعر آزاد شاملویی در حوزۀ افغانستان نام بلند و شناخته شده است. وی در اوزان عروضی, عروضی نیمایی, و شعر آزاد و ریتمیک تجارب ماندگاری را به جا گذاشته است ... ادامه


نگاهی به لحظه های سربی تیرباران
چه به زبان بیاوریم و چه پنهان کنیم، نوشتن در باره شعر، قبل از هر چیز فرع بر تعریف منتقد از شعر است و من برای اینکه صحبتم روشن تر و قابل درک تر باشد، ابتدا تعریف خودم را از شعر و شاعر بیان می کنم و آن وقت با این ابزار و با این عینک با هم به سراغ شعر پرتو نادری خواهیم رفت در " لحظه های سربی باران"...ادامه