PartawNaderi تارنمای پرتو نادری

زمین

زمین آغوش گرم خویش را

به روی من گشوده است
زمین مادر من است
اندوه سرگردانی مرا می فهمد
سرگردانی من کلاغ پیریست

که شاخه های بلند سپیدار هیچ را
روزی هزار بار فتح کرده است
زنده گی شاید کلاغیست
که هر بامداد
منقار سیاه خویش را
در زمزم مقدس آفتاب می شوید

زنده گی شاید کلاغیست
که با بال شیطان پرواز می کند

زنده گی شاید خود شیطانیست
که معاویه را از خواب بیدار کرده است

زنده گی شاید
زمین زخم خوردۀ غمناکیست
که  آغوش خونینش را به روی من گشوده است

و من
در چند قدمی پیروزی بزرگ خویش

نماز شکرانه می گذارم

پرتو نادری