PartawNaderi تارنمای پرتو نادری

زیبایی

صدایت به دختری می ماند
در سبز ترین دهکدۀ دور
که آزادی قامتش را
تنها کاج های بلند کوه می دانند
صدایت به دختری می ماند

که شامگاهان
در زیر چتر ماه
در شفاف ترین چشمه بهشت
آب تنی می کند
و بامدان از دریچه های فلق

کوزۀ از نور خلوص به خانه می آورد
و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد

صدایت به دختری می ماند
در سبزترین دهکدۀ دور
که از ترانه جویبار
پای زیبی به پا می کند
و از نجوای باران گوشواره یی در گوش

و از رشته آبشار
گلوبندی بر گردن
تا گلخانه خورشید را
رنگین ترین گل های عشق بیاراید

و تو به اندازۀ صدای خویش زیبایی
پرتو نادری