به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: در افق تبعید
نویسنده: پرتو نادری
شمارگان: ١٠٠٠
صفحه آرا: حسین موسوی
طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست، بهار ١٣٨٨
جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند