به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: يك آيينه و چند تصوير
نویسنده: پرتو نادری
ناشر: مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان
شمارگان: ١٠٠٠

صفحه آرا: ذبیح الله رامین
طرح پشتی: علی محقق
چاپ: دور نخست، حوت ١٣٨٧
جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند