به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: رودکی سمرقندی، پدر شعر فارسی دری
نویسنده: پرتو نادری
ناشر: مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان
شمارگان: ١٠٠٠

صفحه آرا:حسین موسوی
طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست، دلو ١٣٨٧
جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند