برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: آن سوی
موج ­های بنفش
شاعر: پرتو نادری
شماره گان: ١٠٠٠
برگ آرایی: حمید نور
چاپ: دور نخست: ١٣٧٧
جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند