برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 

وسوسۀ گناه نخستین

بال در بال الهام شاعرانۀ من
از سرزمین سبز عاطفه می آیی
و گیسوانت
از گندمزاران بهشت
آگنده است                   
        
دستانت
آن دو شاخۀ نور را
روی دستان من بگذار
تا ذهن سرخ سر انگشتانم
                 حجم سپید شعر ترا به حافظه بسپارد

     شهر کابل تابستان 1374