برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 

فاصله

چه مغرور
         چه سر بلند                 

از وعده گاه نور و آيينه می آيي
و صدای گام هايت
در اقصای کهکشانی می پيچد
که هزار  سال نوری از من فاصله دارد
ابراهميست در تو
خشمگين بر گشته از جنگل آتش
و با تيشه يی از  زمرد ايمان

                   بتخانۀ تاريک  غرور مرا         
روزنی میگشايد
                    به سوی يک نياز روشن

تر ا هيچ چيز
نه ستاره يي در شب
نه ماهی در آسمان
 و نه خورشيدی  در صبح

                              مجاب می سازد

تو از ماه و ستاره و خورشيد
                            آن سوتر
                                          در لایتنهای عشق

زيبايي را
              چنان شراب گوارایی
                                        جرعه  جرعه  می نوشی


     شهر کابل -  تابستان 1374 خورشیدی