برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 

با زبان سـنگ

من از جنگل صخره ها می آیم
مردان پر تعارف مخمـــل پوش
در جــاده های روشن ابریشــم
از کـــنارِ مــــــن مـــــــیگذرند

                            و آژنگ بر جبین می اندازند

من از جنگل صخره ها می آیم
در صـلابت یک کوه
یادگار جلیل اجدادم -                              

مرا به سوی دورترین قله میخواند

من از جنگل صخــره هــا می آیم
من با زبـــان سنگ سـخن میگویم

دانشگاه کابل پاییز ١۳۵٨خورشیدی