به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

چـــت روم  ســـیاست

رییس جمهور چهار استخوان شده است
بیچاره چه می تواند بکند !
همه ساله  قره قولی تازه یی  برسرش می گذارند!
گناه او نیست
آب  در جوی جاری نمی شود
دموکراسی  بستر فراخ می خواهد
و سرزمین پهناور
                    مانند ایالات متحد امریکا
مانند همسایۀ بزرگ جنوبی ما !
                                                        - پاکستان -

دموکراسی در سرزمین کوهستانی ریشه نمی گیرد
دموکراسی را باید افغانی ساخت
مانند شعر مولانا
 در مثنوی معنوی                               

بگذار شکم افغانستان
در انتظار آش دموکراسی سوراخ بردارد
وقتی این آش در دیگ ما پخته نمی شود
کرزی چه گناهی دارد!
دیگ ما روی دیگدان سنت گذاشته شده است
دموکراسی به دیگدان فراخ و در گیران سرخ نیاز دارد

اگر دُود دموکراسی چشم ما را کور کرده است
اگر آبها از شرم در اعماق فرو رفته اند
 اگر کودکان مکتبی در کارهای خانه گی خود می نویسند :
دو نان جمع  دو نان مساوی  به سه کابینه  
                                    چیز مهمی نیست
مهم این است که افغانستان رییس جمهور انتخابی دارد
وقانون اساسی پنسل پاک نخورده!

رییس جمهورانتخابی، بر همه چیز آگاه است
تارِیخ تنفس می کند
و در جغرافیای  سرود ملی 
هر کسی را به نام اصلی اش صدا می زند

ازشاه شجاع و ببرک بیزار است
« خداگونه يی است در تبعید »

- در قصر گلخانه -
از کسی نمی ترسد
قره قولی غیرت او کلان تر از کلۀ تاریخ است
بامدادان که دستان بابای ملت! را می بوسد
خدا از دلش خبر دارد!
سینه اش خانۀ یک بی ستون صبر شیرین است
وقتی مشرف به او می گوید شتر مرغ
او می تواند بگوید!

« گرندانی غیرت افغانیم
چون به میدان آمدی می دانیم! »

اما او به نهج البلاغه پناه می برد
و می داند که بزرگترین شجا عت صبر است
و اگر باری هم  جیلک دیپلوما سی
                                  به   باد می دهد

شبانه در « چت روم » سیاست می نویسد:
های !!!!!
« نشود فاش کسی آن چه میان من و تست »

نوامبر ۲٠٠٦ دانشگاه آیوا- ایالات متحده امریکا