به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

جمجمه های پوسيدۀ نياکان

در گورستان های تنگ تعصب
اين گونه تا کی و تا چند
گورهای مرده گان خويش را بر می شماريد
مگر کسی
            ديده است
                    که پهلوان معرکه        
اندوه تلخ تنهايي خود را
با جمجمه های پوسيدۀ نياکان در ميان بگذارد!
در گورستان های تنگ تعصب
آفتاب 
 حفرۀ تاريک بدبختيست
که زنده گی را با جهنم سوزانی پيوند می زند
درگورستان های تنگ تعصب
  عقرب جراره يي،
                       شايد
                             يک روز
بر هيچستان ذهنی شما
                            صفر ديگری بگذارد
و جمجمه های پوسيده نياکان
يک
       دو
            سه
               و چند و چند
                              و چند بار ديگر
                                                به هيچ نمی ارزند

 
 عقرب ١۳٨۲خورشیدی شهر کابل