به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

آب های سرخ خشونت

در رودبار زنده گی
آب های تکرار جاریست
در رودبار زنده گی
آب های تکرار
         کیاه تهوع را سیراب می کند

در رودبار زنده گی
پرندۀ عشق پر نمی شوید
در رودبار زنده گی
ماهیان کوچک
          مفهوم اُقیانوس را نمی شناسند

در رودبار زنده گی
آب های سرخ خشونت
شفافیت باران را
              تاراج کرده است

در رودبار زنده گی
مرگ قایقران همیشه گیست

 شهر کابل اسد ١۳۷۴