به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: شعر ناسرودۀ من
شاعر: پرتو نادری
شماره گان: ١٠٠٠

طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست، زمستان ١٣٨٧

جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند