به برگۀ پیشــین به برگۀ اصـلی به برگۀ بـعدی
 

انتظار

امشب درخت رویا هایم

در آن سوی آیینه شگوفه داده است

امشب درخت رویا هایم

در همهمۀ سبز شگفتن

                   جنگل انبوهیست

امشب صدای نفس های خورشید را

از پشت پنجره می شنوم

امشب شراب دلتنگی من

                                             مزۀ دیگری دارد

چه می دانم

                      چه می دانم

شاید فردا فصل زمستان به پایان می رسد

شاید فردا گردونۀ خورشید

پشت دروازۀ خانۀ من می ایستد

و کسی به دیدار من می آید

اگست  2002 شهر پشاور