به برگۀ پیشــین به برگۀ اصـلی به برگۀ بـعدی
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: تصویر بزرگ، آیینۀ کوچک
شاعر: پرتو نادری
شمارگان: ١٠٠٠

صفحه آرا: محمد ابراهیم امیری و ایمل سنگر یار
طرح پشتی: استاد قمر الدین چشتی
چاپ: دور نخست،١٣٧٩

ناشر: کتابخانۀ آرش، پشاور پاکستان