به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: مولانا جلال الدین محمد از بلخ تا قونیه
نویسنده: پرتو نادری
شمارگان: ١۵٠٠

صفحه آرا: سید حسین موسوی
طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ دوم: سرطان ١٣٨٩
جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند