به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

کلاه سرخ

خورشید تان را از آسمان ما بر گرید
که این روشنایی تاریک
 چشم ستاره گان ما را کور کرده است

خنگ شب در اصطبل حادثه سُم می کوبد
و سوار کاران بی لگام
در جشن خر دوانی روزگار
دجال ابتذال را
کلاه سرخ بر سر کرده اند
و فاتحان کوچۀ بن بست
انجماد باور خود را
شناوران آب های یخزده اند
خورشید تان را از آسمان ما بر گرید


  جدی ١۳٨٨خورشیدی شهر کابل