به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

ولی نعمت من

ولی نعمت من رستمی ست
که رخش (( اکونت ابلیتی ))١ را با چرم شفافیت
افسار می زند از دم
و هر بامداد
جای سه قاشق شکر
سه قطره (( ترنسپرنسی ))۲ می خورد

و تمام روز سر حال است
و پنجه در پنجۀ دموکراسی
یک پارلمان دادخواهی را
روی دستر خوان شبانۀ رییس جمهور می گذارد

ولی نعمت من در جغرافیای حقیقت نمی گنجد
و سر پایی اش
گلدانیست
که عدالت اجتماعی در آن گل می کند
 
حوت ١۳٨۷ قرغه کابل
١- Accountability
٢- Transparency