به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: دهکدۀ بی بامداد
شاعر: پرتو نادری
شمارگان: ١٠٠٠
صفحه آرا: سید حسین موسوی
طرح پشتی: ژکفر حسینی

چاپ: دور نخست، قوس ١٣٨٩
جای چاپ: بنگاه  انتشارات میوند