به برگۀ پیشـین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: چگونه­ گی رسانه­ ها در افغانستان
نویسنده: پرتو نادری
ناشر: مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان
شمارگان: ١٠٠٠

صفحه آرا: مرتضی صارم
طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست، زمستان ١٣٨۵
جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند