برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 

زندانی

پنجرۀ کوچک خانۀ من
رو به سوی دیوار بلندِ خانۀ ه­سایه باز می شود
من از آسمان سهمی ندارم
زیرا،
تمام آسمان
و تمام خورشید
در خانۀ همسایۀ من زندانی ­است
شهر کابل ثور ١٣٦٩