برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 

افراسیاب حادثه

در امتداد دهشت تاریخ
روزی من از کرانۀ رودی
افراسیاب حادثه را دیدم
همراه با جماعت انبوه
از آب­ های تیره گذر کرد
اما دگر مباد
کز های ­های گریۀ رُستم
کاووس را به خنده لبی آشنا شود
زندان پلچرخی تابستان ١٣٦۴