برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 

زنده­ گی

تمام زنده ­گی من
کوله بار کوچکی بود
که از خانه یی به خانه یی می بُردم
و عاقبت آن را
در کوچه های کهنۀ شهر گم کرد
ثور ١٣٦٩ خیرخانه، کابل