برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: سوگنامه یی برای تاک
شاعر: پرتو نادری
نام کتاب:  سوگنامه یی برای تاک
ناشر: انجمن نویسنده­گان افغانستان
مهتمم: علی محمد عثمان زاده

شمارگان: ١٠٠٠
چاپ: دور نخست، حوت ١٣٧٠
جای چاپ: مطبعۀ دولتی
شمارۀ ثبت در انجمن نویسنده­ گان: ٢٢۴