گرادنندۀ برنامۀ « سرزمین من » در زندان!

نستوه نادری گردانندۀ برنامۀ « سرزمین من » از دوم ثور سال ران خورشید ۱٣٩۱ در زندان به سَر می برد.
نستوه نادری به روز دوم ثور سال روان خورشید ۱٣٩۱ همراه با یک تن از همکارانش به لوی سارنوالی خواسته می شود تا در پیوند به نشر برنامه یی اطلاعاتی ارائه کنند؛ اما به محض رسیدن به لوی سارنوالی او را در نظارتخانه می اندازند و همکارش را رخصت می شود.

اخیراً نستوه نادری در ارتباط به فساد مالی شاروال کابل و وزیر ترانسپورت برنامه هایی را به نشر رسانده بود که خشم هر دو را بر انگیخته بود. این هر دو مقام از نستوه نادری نزد لوی سارنوال عارض شده اند که گویا به آن ها اهانت شده است.

او را در حالی زندانی کردند که هیچ گونه تحقیقی در پیوند به به چگونه گی گزارش های نشر شده صورت نگرفته است. شاروال کابل متهم است که نه تنها با قرارداد با شرکت های ساختمانی وابسته به خود و دوستانش بزرگترین امکانات بازسازی شهر را به هدر داده بلکه جاده های ساخته شده در زمان او پس از چند ما دوباره تخریب شده است. اخیراً رسانه های کشور خبر دادند که پارلمان کشور نه تنها خواستار بر کناری شاروال شده است؛ بلکه خواسته است تا او به سارنوالی نیز معرفی شود.

افزون بر این فساد اداری وزیر تراتسپورت جناب نجفی چه در دوران کارش در کمسیون انتخابات و چه در دوران وزارتش پیوسته بحث های دامنه داری را در رسانه های کشور بر انگیخته است. آن چه که مایه نگرانی است، این است که سارنوالی در هفتۀ دوم دستگیری نستوه نادری از کمسیون تخطی رسانه ها خواست تا رابطه به بر نامه های نستوه نادری نظر خود را بدهد. بدون تردید این کمسیون آن چیزی را نوشته است که سارنوالی، شاروال کابل، وزیر ترانسوپرت و دیگر قدرتمندان افشأ شده در برنامۀ « سرزمین من »  خواسته بودند. آن چه که می تواند بسیار و بسیار نگران کننده باشد این است که سید مخدوم رهین به ادعای خودش که همیشه پیشانی اش را می خواهد چنان تخته سیاه در اختیار خبرنگاران قرار دهد، نظر ارائه شده را به اعضای کمسیون دیکته کرده است.  بدینگونه او را نخست به زندان افگندن و حال دست های پشت پرده برایش در تلاش دوسیه سازی اند.

حال نستوه نادری در حالی در زندان به سر می برد که از ناحیۀ زانوان با نوع روماتیزم  رو به رو است که می تواند سلامت فزیکی او را در زندان با خطر جدی رو به رو سازد!