به نام آفریدگار حق و عدالت

سناتوران بزرگوار سلام و رحمت خداوند بر شما باد!

من نصرالله پرتو نادری هستم، کسی که نه او را مقامی در دستگاه دولت است و نه هم جایگاه در ردیف زورمندان. از مرز شصت ساله گی گذشته ام و دست کم چهل سال است که می نویسم، برای این سرزمین زخم آلود، برای هموطنان گرسنه ام که هر یک فریاد خون آلودی در گلو دارد و زخم های بر اندام.

من نیز امروز به این جایگاه، به جرگۀ بزرگان به مشرانو جرگه سرزمین خویش به داد خواهی آمدم. هرچند در سرزمینی که بر گوش ها و دل های بلند پایه گان مُهر است؛ با این حال چشم آن دارم که مجلس بزرگانش به فریاد یک شاعر و نویسنده یی که تا هنوز دستانش با صلۀ هیچ سلطانی و اورنگ نشینی آلوده نشده است، گوشی فرا دهند.

سناتوران بزرگوار! در سرزمینی که سلیقه ها و رابطه های شخصی حاکم می شود، بیان حقیقت خود مصیبتی است بزرگ که نمی توان به هیچ آقای به مقام رسیده ای گفت که بالای چشم شما ابروست.

فرزند من نستوه نادری گردانندۀ برنامۀ جنجال برانگیز « سرزمین من » در تلویزیون نورین هرازگاهی پای از گلیم آن سوتر می گذارد و به آقای به جا رسیده و از خود راضیی میگوید که بالای چشم شما ابروست!

اخیراً او برنامه های را در پیوند به فساد اداری در شاروالی کابل و کار های بی کیفیت آن که ملیون ها دالر را به هدر داده است، گفتگویی داشت با آقای نواندیش، شهردار کابل که در برنامۀ « سرزمین من » به نشر رسید. در این برنامه مشاور حقوقی پشین شاروالی فضل احمد فروتن با ارائۀ اسنادی شاروال را متهم به فساد اداری کرده بود، تا جای که ما اطلاع داریم شاروال به لوی سارنوالی افغانستان شکایت کرده که گویا نستوه نادری او را توهین کرده است. به همین گونه او برنامه یی انتقادی در پیوند به فساد اداری در وزارت ترانسپورت نیز داشت، که خشم وزیر ترانسپورت را برانگیخت. اصل همین است، اما مقامات لوی سارنوالی بدون هیچ گونه دلیلی نستوه نادری را به روز شنبه  دوم ثور سال روان (١٣٩١) همراه با دو تن از همکارانش به بهانۀ این که گویا پرسش هایی در رابطه به نشرات تلویزیون نورین دارند به سارنوالی فرا می خوانند و بعد دیگران را رخصت می کنند و نستوه نادری را در نظارت خانه می اندازند. بی آن که بگویند چرا؛ می خواهم به روشنی بگویم که من نگران زنده گی فرزند خود هستم. من باور دارم که قانون چنین نمی گوید که آن ها کرده اند. آن ها خود قانون را زیر پا کرده اند .آنانی که به نام قانون، قانون را زیر پا می کنند، باید در پشت میله های زندان باشند نه خبر نگاری که می گوید: آقای شاروال تو خود هم کوزه خری هم کوزه فروش؛ یعنی هم شاروالی و بر اساس گزارش رسانه ها هم مالک شرکت های ساختمانی که  شرکت قویاش یکی از آنهاست که با کار بی کیفیت خویش ملیون ها دالر را به نام ساختمان جاده های شهر کابل تاراج کرده است.  من از شما امید دادخواهی دارم!
پرتو نادری مدیر مسؤول ماهنامۀ سپیده