کله سالار کوتاه قامت!!! روایتی از شهر خربوزه

پروندۀ فساد حضرت زاخیل وال وزیر مالیه، بسته شد!
این رویداد به همه فساد پیشه گان بالا نشین مبارک باد! می ترسم که فردا زاخیل وال به بهانۀ ادعای حیثیت از رسانه های بیرونی و درونی خواهان ملیون ها دالر نشود، چه مردی نیک بختی که به هر پهلو می افتد روی دالر می افتد تا پای بر رکاب می گذارد، سمند تیز تک و افسانه ای خوشبختی است که او را به یک چشم به هم زدن ... ادامه

آزمون های استخباراتی همسایه گان
وقتی کسی به نام مولوی مجیب الرحمان، تمام خشونت طالبان را در حنجرۀ خود جمع می کند و بعد فتوا می دهد که موسیقی حرام است و نباید کنسرتی راه اندازی شود، تازه پس از یک دهه دُهل کوبیدن بر بام دموکراسی، آزادی های مدنی و حقوق بشر، صدای پای طالب را بار دیگر در دهلیز خانۀ خود می شنویم و صدای شلاق او را که بر اندام زنی در خیابان می پیچید! شنیدن یک چنین خبری از سرزمین چون هرات با آن همه گذشتۀ غنامند تاریخی و فرهنگی شگفتی انگیز به نظرمی آید! ... ادامه

قلب آسیا و جامعه­ ی مدنی

اخیراً کنفرانس کشور های قلب آسیا در شهر کابل پایان یافت. چیز­های خوبی گفته شد، در پیوند به مبارزه با هراس افگنی، فساد اداری، حکومت داری خوب و این که جهان افغانستان را تنها نمی گذارد! چقدر زیباست که می پنداری دیگر صدای انفجاری نیست، مقام­ های فساد پیشه که حتا « لودین » هم شجاعت نامبردن آن­ها را ندارد، از اریکه افتاده اند. متقلبان انتخابات ریاست جمهوری در پشت میله های زندان اند، دولت به خدمتگذار مردم بدل شده است و....ادامه