برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 

بیگانه

هر بامداد
بر گلدان های کنار پنجره آب می ریزد
بی آن که بداند، دستانش
چقدر با نوازش گل های عشق

                          بیگانه است

شهر پشاور، فیبروری
٢٠٠٢ میلادی