برگـشت به برگۀ پیــشین برگـشت به برگۀ اصـلی به برگۀ بعـــدی
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: لحظه های سُربی تیر باران
شاعر: پرتو نادری
شمارگان: ١٠٠٠
طرح پشتی: کامران مهر زاد
چاپ: دور دوم، عقرب ١٣٨٣
برگ آرایی و چاپ: بنگاه انتشارات میوند