به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

عاشــــــقانه

مـــــن باده پرســـت جــــام عشــــقم
آزاد هـــــــــمی بـــــــه دام عشــــقم
عشـــــق حــاصــــــل زنده­ گانی من
لبخـــــــند گــــــل جــــــــوانی مـــن
تا ساغــــــــــر عشــــــق سـرکشیدم
فـــــــــــریاد نـــــــــهان دل شنــــیدم
آن دل که تهـــی ز سـوز عشق است
غافــــــل ز هـمه رمــوز عشق است
من نامــــه به نام عشـــــق خـــــوانم
مـــــن هســــــتی دل ز عشــــق دانم
از عشــــق بود فــــــرشته خـــــویی
گـــــــــر ایــــن گل آتشــــــین ببویی
من رهـــــــرو ســــــرزمین عشـــقم
شــــــادم من اگــــــر غمـین عشـــقم
مـن هســـتی ز عشـــــق میــــــ­پذیرم
گـــــــر عشــق نباشــــــدم بمــــــیرم
عشـــــق است اســـــاس زنده­ گانــی
بــی­ عشـــــق مبایـــــــدم جــــــوانی
من تشـــــــنۀ چشمه­ ســــار عشــــقم
چـــــون تازه گلی بــــــهار عشــــقم
از دیــــــدۀ عشــــــق دیـده ­ام بـــــین
خورشــــید نهــــــان سیــــنه ­ام بــین
تــــــا عشـــــق درون سیــــــنه دارم
مــن گوهـــــــر معــــــرفت بــــبارم
امــــــید دلـــــم زعشـــق رنگــــــین
عشـــــق است مرا طــــریق و آیــین
مـــــن پرتـــــــوی آفـــــتاب عشـــقم
ســـــرمست شـــــراب ناب عشــــقم
انـــــــدر ره عشق جـــــان ســــپارم
تــا زنــــــده­ گی پَـــــر زند کــــنارم

دلو 1355 گیزاب ارزگان