به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

این­جا کلاغ لانه چه آراید!

بـاغ ســـپیده باز شگــــوفـــان است
بـــرج بلــــند مهــــر نمایـــان است
آنــــک بر آن رواق افـــــق آنـــک
فــــانوس آفــــتاب فــــروزان است
شب رفــته است و نقش قــدم­ هایش
در خون زمیــن سوگ نمایـان است
از دشت­های سبز فـلق لشکر طلوع
خنجــر کشــیده راهی مــیدان است
تا دست آفـــتاب بر آمـــد ز آستــین
دیو شـــبان زکــــرده پشـیمان است
کـــــابل بلــــــند جــــنگل آزادیست
هر برگ آن چـو خنـجر بُران است
بر شاخه هاش میوۀ خورشــید است
در ریشه­ هاش خون خراسـان است
در ذهــــــن آفــــتابی هر سنگـــش
یک آســمان ســتاره درخشان است
این­ــــجا کـــــلاغ لانـــه چــه آراید
ایـــن زادگـــاه رستم دَســتان است