به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

باع قــــصه

« تـــو قـــامت بلـــند تمـــنایی » 1
در گــوش شب ترانۀ فــردایی
از صـد بهار غصه بر انگیزی
گاهی کـه باغ قــــصه بیارایی
گل های شعــر حافظ شیرازی
دایم به باغ حافـــــظه می­ پایی
در فـــهم آرزو تو نمـی­ گُنجی
در ذهن جستجو تو نمـــی­ آیی
گاهی چو رودبار خـــروشانی
گاهی چو کــــوهسار شکیبایی
من از تــــــبار آدم و حـــوّا یم
تو از تبار نور و اهــــــورایی

1373 شهر کابل
1 تو قامت بلند تمنایی ای درخت ( سیاوش کسرایی )