به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

ای دو چشمت معنی شب های من

ای دل مـــــن، جـــــایگاه ماتمــــت
هسـت و بودم غــــرق دریای غمت
لالــــۀ رنگــــین صحــــرای خـیال
دورباد از خــــاطرت گــــرد ملال
اخـــــــتر تابـــــندۀ رویــــای مـــن
ای دو چشمت معــنی شب­ های من
گــــــوهر یکـــتای دریـــای امــــید
عشـــق تو در تــار و پــود من دوید
تــــیره تر از بخــت من گیـسوی تو
آفـــتــاب هســــــتی مــــن روی تو
پاکــــتر از مـــوج دریاهـــــا تویی
آن شگــــــوفه پیکـــــر زیــبا تویی
چشم شور انگیز و مستت پر غرور
قلـــب تو ســــرچشمۀ دریـــای نور
همچــــو ســایه در پیت دارم شتاب
گـــرچه نبود ســـایه­ یی بر آفـــتاب
عشـــق تو افگـنده شوری در جهان
قصــه ­ام پَـر مـی ­زنـد تا بیــــکران
آســـمـان روشــــن رویـــــای مــن
مــــوج پُــر آشــوب دریاهـای مــن
در خیالت خواب از چشمم گریخت
ساغـــــر آسایــــش دیریــنه ریخت
بــی ­تو مــی­ میــــرد دل دیوانــه ­ام
عالــــمی را پُــر کـــــند افسانــه ام
من ز مـــرز رسم­ هـــا بگذشــته­ ام
آن حصـــار کهـــنه را بشکســته­ ام
هست گـــرچه ســوی تو پرواز من
رنگ غـم بگـــرفته است آغــاز من

جوزا 1354 دانشگاه کابل