به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

شب خیال تست در چشمان من

ای طــــلــوع رازنــــاک آفـــــتاب
خندۀ گلگـــــونۀ جــــــام شــــراب
ای غـــرور کاج­ هــای بی­ خــزان
آشـــــــنا با اخـــــــتران آســـــمان
ســـــــاقی بــــزم تمـــــنای دلـــــم
بی­ خـــــبر از تشنه­ گی­ هـــای دلم
نغــــمۀ امــــــواج مســـت رودبار
صبح­گاهـان تـاج ســــرخ کـوهسار
پهـنۀ اندیــــــشه­ هــــایم جــــای تو
خلــــــوت پاک دلـــــم ماـــوای تو
در رگ گل­ـــها نشــــاط زنــده­ گی
اخــــتران را مــــایۀ تابـــــنده­ گی
شب مـــــرا اندیشۀ ســــــوزان تو
غــــــرق سازد در دل تـوفـــان تو
در نهـــــــادم فتـــنه­ هـــا انگیختی
بـادۀ غـــــــم در دل مـن ریخــــتی
بعــد از این باید بسوزم من خموش
از چه کـردم در دل توفان خروش
چشـم در چشــــمان من تا دوخـتی
باورت نــاید کـه جـــانم سوخـــتی
شب خـــیال تسـت در چشـمان من
ای غــــم تو در دل و در جـان من
تا شگفـتی در دلـــــم چون آفـــتاب
مُــرده در من شام سـرد اضطراب
لحظه ­هــــای مـن زیادت دل­ــــپذیر
من از آن در لحظه­ های خود اسیر
آفــــتاب ســــــر زمین جــــان من
آتـــــــش بشگــــفــتۀ پنـــــهان من
آتـــشی پیوسته می­ســــوزد مـــرا
تا رمــــوز عشــق آمــــــوزد مرا

حوت 1358 خورشیدیشهر شبرغان