به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

با نامِ تو

ای نـــام تــــو تمامت انـــــدام آفـــــتاب
با نـــام تو که زنــــــده بود نام آفــــتاب
دنــــیای مـن چو طـــور تجلی همی کند
جـــایی ندیده هیــــچ کسی شام آفــــتاب
بال و پری گشــــودم و رفـتم به بیکران
چـــون مرغکان نـور من از بام آفــتاب
گل می­کــند تــرانۀ ســــبز جــــوانه­ ها
روی لـــبم همیــشه ز پیـــــغام آفــــتاب
بگـــذار تا بـه رقـــص درایم تمام عمــر
در دشـت­ های روشــن و پدرام آفـــتاب
مســـتم من از حقـــیقت دریای زنده­ گی
زان می که سر کشیده­ ام از جام آفـتاب
«پرتو» ترا شکوه هزاران ستاره است
تا همـــــت بلـــــند تو شد رام آفــــتاب

عقرب 1366 ریشخور ـ کابل