به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

تلاوت­ خورشید

از پيش مــن ســپيده دمــان كـوچ مي ­كند
شب مــي ­رســد سـپيدۀ جان كوچ مي ­كند
هــــر جا كــه بـود همهــمۀ شاد زنده ­گي
از شاخه ­هاي ســـبز جــوان كـوچ مي­كند
چشمان ســـبز باغ لبــالب ز گـــريه است
آب روان ز جـــــوي روان كــوچ مي­كند
تا مـــرگسار حــادثه زيــن خاكدان سوگ
يك آســمان ســـتاره شــبان كــوچ مي­كند
شب هــر كجا به گوش سحر طبل مي­زند
از كــام آفــــتاب زبــــان كـــوچ مي ­كند
گلــــواژه­ هاي شعــــر بلـــــند ديــار من
تك تك ز خاطــــراتِ زمــان كوچ مي­كند
سيلاب وار حــادثه­ يي مي ­رســـد ز راه
كوه گـــران چــو پيل دمـان كوچ مي ­كند
من نــورم و تــلاوت خورشـــيد مي ­كنم
زين شيشه عطر باده چسان كوچ مي­كند

       شهر کابل حمل ١٣٧۵ خورشیدی