به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

خدا با دیده گانت همزبان است

دو چشمت چشمه سار روشناييست
بهـــارســـتان اســــرار خـــداييست
وجودت گـــوهر دريای نــور است
تنــت گلخـــانۀ شهـــر بلـــور است
جبيــــنت جلـــوۀ صــــبح بهـــاران
ز لبخــــندت جهــــان آيـــينه بـندان
مــرا ســـوزی درون ســـينه پر زد
کـــه نيـــزارِ روانـــم را شــرر زد
ســـرا پـــا نالـــه ­ام ســـوزم فــغانم
گـــل آتـــــش شگـــفــته در روانــم
روانم قلــــزم جوشـــان عشق است
نفس زنجـيره­ های جان عشـق است
ترا در هر نگاهی هـای و هـوييست
مرا با هــای و هــويت گفـتگوييست
جهــــان بي­کـــران دارد دو چشمت
نشـان از نور جـان دارد دو چشمت
چــنان با چشــم­ هـايت خــو گرفــتم
کـه مـن از هستی "من" رو گرفــتم
بهــار نـاز جانـت بی­ خـــزان است
خـــدا با ديده­ گــانت هم­ــزبان است
الا ای هم­ـــزبان جـــان جـــان­ هـــا
گـــل بشـــگــفــتۀ بــــاغ روان­ هــا
مـــــرا تو تا کــــجاهـــا ره گشودی
که يک­ــباره مــرا از مــن ربــودی
دلــــم دريـــای بـــی­ تاب تـــو باشد
هــــمه بيـــــداريم خــــواب تو باشد
تو آن دريـــای بـی ­پايـــان نــــوری
که در اعــــماق شـب توفــان نوری
دل و جان را به توفـــان می­ سپارم
در آن دريای جـان، جان می­ سپارم
که جــــانم رشـــته از جان تو دارد
دل هـــــر قطـــره توفــــان تو دارد
منم من قطـــره­ یي از خـــود رميده
درون ســـيـنه با تـــوفـــــان تپـــيده

عقرب 1367 شهر کابل