به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

گلدان

رفـــتی و در هوای تو دیوانــــه­ ام هنوز

روی لـــــبان حــــادثـه افسانـــه­ ام هنوز

لــبریز از طراوت عـطر شگوفه ­هاست

گلـــــدان خاطـرات تو در خانه­ ام هنوز