به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

اميد جاری باران

شب است و هـمهمۀ ماهـــتاب کوچيده
طــــراوت از چمـن سـبز آب کوچيده
امـــيد جـاري باران، امــيد روشن آب
به خـانه خـــانۀ هيـچ حــــباب کوچيده
تمام هستـي مــــا بوي ســــايه بگرفته
زبام ميکـــــده ها، آفــــتاب کوچــــيده
زمانه دفــــتر تاريک خـويش گسترده
ترانه ­هاي سحـــر زين کتاب کوچـيده
به هرکــــرانه يکــي ديو قامت افرازد
ز سرزميــــن فلک تا شهاب کوچــيده
من از خطـوط جبين زمانه مـي­ خوانم
تفــنگ آمـــده است و کـــتاب کوچيده

بهار 1375 شهرکابل