به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: ... و گریۀ صد قرن در گلو دارم
شاعر: پرتو نادری
شمارگان: ١٠٠٠

صفحه آرا: حسین موسوی
طرح پشتی: ژکفر حسینی
چاپ: دور نخست، بهار ١٣٨٧

جای چاپ: بنگاه انتشارات میوند