به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

شکوفۀ آتش

مـــن عاشـــق شکـــوفــۀ رنگیـــن آتـــشم
مـــن از نـــژاد کـــاوه ام از نــسل آرشــم
سرتا به پا چو شمع گدازان به بزم عشق
می ســـوزم و زســـینه فغانـی نمــی کشم
ای هم ­نشین ظلمت شب­ های بی ­فــروغ
از طیـــنت ســـیاه تو ایـــن جـــا مشوشم
از من چه خواهی باز تو آرامشی که من
چون موج بیقرارم وچون شعله سرکشم
« پرتو » به رنگ خنــدۀ یاقـوتی شهاب
در آســـمان عشق وطن پاک و بی­غشم

اسد ١٣۵٩ شهر شبرغان