به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

انا الحق

 

چــو شــب آمـــد خـــطا بســـیار کردند
غــــمان خفــــــــته را بیـــــدار کــردند
چه کس بانگ اناالحق زد در این شهر
کـه منصــوری ز نــو بــر دار کـــردندعقرب ١٣۵٨ شهر شبرغان