به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

صدا

من از سرزمین غریب می آیم
با کوله بار بیگانه­ گی ام بر دوش
و سُرود خاموشی­ام بر لب
من یونسِ صدایم را
آن­ گاه که از رودبار حادثه می گذشتم
دیدم
در کام نهنگی فرو رفت
و تمام هستی من
در صدایم بود

شهر کابل زمستان
١٣٦٧ خوریدی