به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

نسل سوخته

در شهر دود و آتش و باروت
دروازه­ های باغ تبسم را
آن­ گونه بسته اند
کاین­ جا تمام  روز
یک نسل سوخته
بیگانه با تبسم و لبخند
                    نابود می شود

شهر کابل تابستان ١٣٦٧ خورشیدی