به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

گلخانۀ گل­ های سبز

چشـــم­ هــایت چشـــمۀ الهـــام من
چشـــم تو آغـــاز مــن انجـــام من

چشـــم تو دریـــــاچ
ۀ  بـــی ­انــتها
ای ســـراپا هســــتی ســـبز خـــدا

چشـــم تو گلـــخانۀ گل­ هـــای سبز

روح توفــــان­ دیـــدۀ دریـــای سبز

ای که با چشمــت بـهار آورده­ ای

صد چمـــن گل در کنار آورده­ ای

از تو من شــور دیگر دارم به دل

جای خون گویی شرر دارم به دل

پیش چشمم هـرکجا چشمان تست
جان من گویی که در فرمان تست

وقتی می­ خندی بهاری می­ شوی
دشت جان را لاله زاری می­شوی

چون تو می­ آیــی مرا از راه دور

می شکـــوفد در دلم گل­ های نور

خنــده­ هـــای شــاد تو شــادم کند

از غــــــــم دیـــــریـــنه آزادم کند

من ز خود تا بی­خودی ره می ­زنم

من جنـــون چشـــم تو مـی ­پرورم

چشــم من با دیدنـت روشـــن شود

زنـــده­ گی گلــخانه یی بر من شود

ای کــــه آگـــاهی ز راز ســـینه­ ام

من تـــــرا ســـر تا به پا آیـــینه­ ام

من ز تو یک لحـــظه غافـل نیستم

بیــدلم هـــرچند « بیـــدل » نیستم

از تــو شـــعرم رود بارانـــی شده

جنـــگل ســــــبز بـــهارانـــی شده

تا که از چشمت سخن سر می­ کنم
عـالــمی را پُـر ز گــوهــر می­ کنم
اسد ١٣٦٨ دانشگاه کابل